СНЦ Криле от светлина

logo (1)

Можете да ни подкрепите като си закупите сувенир от нас тук.

Сдружение „Криле от светлина„ е основано през 2009 година. През годините последователно и упорито развива своите възможности, за да осигури успешно изпълнение на своята социална мисия, политика и цели.

 

  Основни  цели на нашето сдружение са:

1.Да подкрепя и развива демократичните ценности и прояви на гражданското общество и защитава свободата, достойнството и самочувствието на хората със специални потребности;

2. Да помага за повишаване качеството им на живот и създава жизнени и устойчиви структури за функциониране социални дейности и грижи;

3. Да осигурява дейности за включване и съдейства за увеличаване на обществена ангажираност и професионалното-развитие на хора в неравностойно положение;

Предметът на основна дейност е: Да организира и провежда обучителни семинари и квалификационни обучения, предназначени за лицата, оказващи помощ на деца и възрастни със СОП, с цел усвояване на методите на лечебната педагогика и социална терапия. Дапредоставя обучителни, консултантски, диагностични, рехабилитационни услуги в сферата на педагогика и социалната терапия. В изпълнението на ежедневната си дейност и посредством успешната подготовка и реализация на осем големи проекта, ние работим с деца и младежи със специални потребности, родители на хора със специални потребности, ресурсни учители, местни власти, социални служби и други НПО със сходен предмет на дейност. Също така се стремим да обхващаме деца от различни етноси и техните родители. Сдружението изготвя и реализира проекти и програми за финансиране на арт терапия на децата със специални потребности; консултиране на родители на деца със специални потребности; провежда лечебна дейност, чрез дискусионно консултиране. Сдружение „Криле от светлина“ провежда лечебно-профилактична дейност и консултативно-образователна дейност. Нашата мисия е да подобрим условията за живот на младежите в неравностойно положение, като засилим социалната политика на обществото. Община Смолян безвъзмездно предостави на сдружението помещение от 160 кв м. , в което се провеждат работа с изкуства с млади хора с увреждания. В нашето сдружение работят професионалисти в обученията по изкуства, преминали четири годишин курс на обучение по арт-терапия за хора с увреждания в Швейцария.Имаме успешно реализирани над 8 големи проекти, свързани с работа с различни изкуства с младежи с увреждания от Смолян. Ние отлично си партнираме с Община и Област Смолян, както и с три среднообразователни училища в града. Провеждаме инициативи, които включват работа с различни изкуства с деца с увреждания и доброволци. По този начин създаваме предпоставки за установяване на социална равнопоставеност и интеграция чрез насърчаване на активно участие на младежи с увреждания в обществения живот, и развиване във тях толерантност.

С реализирането на МИКЦ – МОГА изграждаме устойчив подход и методика за личностно развитие и реализация в живота и на пазара на труда на младите хора от област Смолян, чрез създаване на достъпна младежка зона от нов тип за качествени младежки услуги, спрямо потребностите на младите, признати и сертифицирани на международно ниво и на база дългогодишния опит на организациите партньори. В МИКЦ – МОГА изграждаме устойчиви механизми за инвестиция в младите хора, като значим социален, икономически и обществен фактор, който допринася за пълноценното социално-икономическо развитие на района и цялата страна.